PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▲7,880
-
8,341
-
▼8,760
-
▼14,224
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▼6,479
-
6,702
-
▲7,657
-
▼11,279
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- ▼9,837
-
▼10,114
-
▼11,110
-
▼12,112
-
15,740
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - 11,915
-
11,848
-
▲12,653
-
▼19,322
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 12,998
-
▲13,059
-
▲13,581
-
▲33,512
-
-