PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▲7,380
-
7,811
-
▼8,204
-
▼13,320
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▼6,067
-
6,277
-
▲7,171
-
▼10,562
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- 12,680
-
13,187
-
13,314
-
▼13,694
-
14,741
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - 11,158
-
11,095
-
▲11,849
-
▼18,094
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 12,173
-
▲12,230
-
▲12,718
-
23,775
-
-