PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - 7,531
-
7,971
-
8,379
-
13,600
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - 6,198
-
6,405
-
7,318
-
10,785
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- 12,940
-
13,458
-
13,587
-
13,982
-
15,043
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - 11,387
-
11,323
-
12,092
-
18,472
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 12,422
-
12,481
-
12,979
-
24,263
-
-