PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▲7,519
-
7,959
-
▼8,359
-
▼13,572
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▼6,182
-
6,395
-
▲7,306
-
▼10,762
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- 12,920
-
13,437
-
13,566
-
▼13,954
-
15,020
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - 11,370
-
11,305
-
▲12,074
-
▼18,437
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 12,403
-
▲12,461
-
▲12,959
-
24,225
-
-