PCGS 数量报告: 也门东部亚丁保护地


也门东部亚丁保护地, 普 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 20 25 30 35 40 45 50 53 55 58 总计
PCGS 编 号 描述 称号 20 25 30 35 40 45 50 53 55 58 总计
总计 MS
+
1
1
1
4
总计 MSBN
+
1
1
总计 MSRB
+
1
370913 AH1258 Khumsi KM-205, RB MSRB
+
1
370915 AH1258 3 Kh, BN MSBN
+
1
1
370962 AH1344 (1925) 60 Kh Ghurfah MS
+
1
1
3
959974 AH1307 Rupee KM-34 C/M on Br. Ind. Rup MS
+
1
1