PCGS 数量报告: 科科斯(基林)群岛


科科斯(基林)群岛, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
PCGS 编 号 描述 称号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
总计 PRCAM
+
1
1
总计 PRDCAM
+
1
2
1
17
11
6
38
947377 1977 25 Rup John Clunies Ross KM-X#9, CAM PRCAM
+
1
1
841873 2003 $100 X-21 Charles Darwin Visit, DCAM PRDCAM
+
2
1
3
987950 2003 $10 X#18 Darwin, DCAM PRDCAM
+
1
2
3
987951 2003 $100 X-20 Charles Darwin Visit, DCAM PRDCAM
+
1
1
2
988380 1977 10 Rup John Clunies Ross KM-X8, DCAM PRDCAM
+
2
1
4
3
10
988382 1977 25 Rup John Clunies Ross KM-X#9, DCAM PRDCAM
+
1
7
2
1
11
988384 1977 150 Rup X-10 Ross .750 Au, DCAM PRDCAM
+
1
3
4
988386 1977 150 Rup X-10a Ross .916 Au, DCAM PRDCAM
+
1
1
993132 2003 $10 X#19 Darwin, DCAM PRDCAM
+
2
1
1
4
科科斯(基林)群岛, 普 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
PCGS 编 号 描述 称号 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 总计
总计 MS
+
1
4
8
4
11
2
15
10
7
3
110
总计 MSBN
+
1
1
3
1
6
总计 MSRB
+
4
4
8
总计 MSRD
+
3
1
13
4
1
22
518933 1913 5C KM-Tn1 MS
+
4
542356 1913 25C KM-Tn3 MS
+
2
15
542891 1913 50C KM-Tn4 MS
+
4
542892 1913 5 R KM-Tn7 MS
+
1
17
593661 1913 2 R KM-Tn6 MS
+
1
609256 1913 10C KM-Tn2 MS
+
4
638732 1977 5C X#1 Ross Fantasy, RB MSRB
+
2
1
3
638733 1977 10C X#2 Ross Fantasy, RB MSRB
+
1
1
638734 1977 25C X#3 Ross Fantasy, RB MSRB
+
1
1
2
638735 1977 50C X#4 Ross Fantasy, RB MSRB
+
1
1
2
674076 1913 1 R KM-Tn5 MS
+
3
680610 1968 10C KM-Tn10 MS
+
1
1
697353 1977 10C X#2 Ross Fantasy, RD MSRD
+
4
4
697354 1977 25C X#3 Ross Fantasy, RD MSRD
+
2
1
2
2
7
697355 1977 50C X#4 Ross Fantasy, RD MSRD
+
1
3
2
6
901033 2004 $5 X#17a Great White Shark MS
+
1
1
901035 2004 50C X#14a Butterfly Fish MS
+
1
1
901036 2004 20C X#13a Lion Fish MS
+
1
1
901037 2004 5C X#11a Sea Horse MS
+
1
1
901496 1977 5C X#1 Ross Fantasy, RD MSRD
+
4
1
5
987872 2004 5C X#11 Sea Horse MS
+
1
1
987944 2004 10C X#12 Sea Snake MS
+
1
1
987945 2004 20C X#13 Lion Fish MS
+
1
1
987946 2004 50C X#14 Butterfly Fish MS
+
1
1
987947 2004 $1 X#15 Night Heron MS
+
1
1
987948 2004 $2 X#16 MS
+
1
1
987949 2004 $5 X#17 Great White Shark MS
+
1
2
3
988372 1977 5C X#1 Ross Fantasy, BN MSBN
+
1
1
988373 1977 10C X#2 Ross Fantasy, BN MSBN
+
1
1
988374 1977 25C X#3 Ross Fantasy, BN MSBN
+
1
1
2
988375 1977 50C X#4 Ross Fantasy, BN MSBN
+
1
1
2
988376 1977 Rupee X#5 Ross Fantasy MS
+
1
2
5
3
1
12
988377 1977 2 Rup X#6 Ross Fantasy MS
+
2
1
1
5
2
11
988378 1977 5 Rup X#7 Ross Fantasy MS
+
2
1
3
1
5
1
13
988379 1977 10 Rup John Clunies Ross KM-X8 MS
+
2
2
988381 1977 25 Rup John Clunies Ross KM-X#9 MS
+
1
1
2
988383 1977 150 Rup Ross MS
+
1
2
3
6
988385 1977 150 Rup X-10a Ross .916 Au MS
+
1
1
2